A. Základy práce s dotačním portálem

1. Registrace do systému

Registrovat se můžete na adrese https://dotace.praha12.cz/register (nebo použijte modré tlačítko "Registrovat se" v horním menu).

Pro registraci nepotřebujete zadat nic víc než svou e-mailovou adresu a heslo.

Při registraci nevyplňujete informace o Právnické nebo Fyzické osobě žadatele, tyto informace poskytnete až při vyplňování samotné žádosti o dotaci.

2. Přístup k historickým žádostem

Od března 2020 jsou žádosti o dotace spravovány v nové verzi dotačního portálu, a vzhledem k bezpečnostním problémům v původním software, je nutné, abyste se znovu registrovali.

 1. Pokud znáte e-mail, pod kterým jste byli registrováni v předchozí verzi portálu, proveďte prosím registraci se stejným e-mailem, po registraci vám přijde e-mail s odkazem na ověření, a po ověření a přihlášení, získáte automaticky přístup ke všem historickým žádostem, ke kterým jste měli přístup.
 2. Pokud neznáte svůj e-mail, ale znáte přihlašovací jméno a heslo, proveďte přihlášení na stránce https://dotace.praha12.cz/login a bude vám zobrazena e-mailová adresa, se kterou bylo přihlašovací jméno spojeno. Následně postupujte podle bodu č. 1.
 3. Pokud neznáte e-mail, přihlašovací jméno ani heslo, pak si vytvořte nový uživatelský účet s libovolnou e-mailovou adresou a následně požádejte e-mailem paní Vokatou (vokata.barbora@praha12.cz), aby vám zpřístupnila žádosti pro váš nový uživatelský účet.

Do e-mailu prosím uveďte nejlépe:

 • kompletní identifikaci právnické nebo fyzické osoby, za kterou máte zájem provést ohlášení
 • e-mailovou adresu, kterou jste použili k vytvoření nového uživatelského účtu
 • svůj telefonický kontakt, případně i kontakty na jiné osoby, které v minulosti žádosti o dotace za vaši organizaci vyřizovali, aby bylo možné ověřit legitimitu vaší žádosti

3. Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo, vyplňte svoji e-mailovou adresu na této stránce https://dotace.praha12.cz/password_recovery, následně vám do e-mailu přijde odkaz, na kterém si můžete nastavit heslo nové.

Pokud vám e-mail nedorazí (vyčkejte alespoň 1 hodinu), kontaktujte prosím IT podporu na e-mailu dsw2@otevrenamesta.cz.

4. Změna hesla

Změnit heslo je možné po přihlášení na adrese https://dotace.praha12.cz/user/change_password, odkaz je také k nalezení po přihlášení v horní liště po kliknutí na váš e-mail (uživatelské jméno) jako položka "Změnit heslo".

6. Ohlášení celoroční činnosti / akce / díla

Pokud jste v minulém kole žádostí o dotace byli úspěšným žadatelem, máte povinnost provést ohlášení celoroční činnosti, akce nebo díla, které na základě veřejné podpory vzniklo.

Po úspěšném přihlášení pokračujte v horním menu položkou Moje žádosti, kde se vám zobrazí tabulka jednotlivých žádostí, ke kterým jste získali přístup. Pokud je pro danou žádost možné provést ohlášení, zobrazí se vám v tabulce, na konci řádku dané žádosti, zelený odkaz Ohlásit akci/činnost.

Pokud po přihlášení nevidíte své historické žádosti, postupujte prosím podle nápovědy "Přístup k historickým žádostem"

B. Moje identita

1. Změna údajů

Veškeré informace o žadateli lze, po přihlášení, upravit na adrese https://dotace.praha12.cz/user/update_info.

 1. Vyberete si zda žádáte jako Fyzická nebo Právnická osoba
 2. Pokud máte IČO, můžete své údaje předvyplnit načtením z rejstříku ARES
 3. Vyplňte všechny údaje, které uznáte za vhodné, systém vás upozorní, pokud byste opomněli vyplnit některé požadované pole

Údaje které jsou povinné pro podání žádosti jsou především:

 1. Identifikace Právnické osoby (IČO, název, právní forma a DIČ) nebo Fyzické osoby (Jméno, Příjmení, Datum narození)
 2. Trvalá adresa
 3. Kontaktní údaje pro účely zpracování žádostí (Telefonní číslo, E-mail a ID Datové Schránky žadatele)
 4. Bankovní spojení (číslo účtu a název banky)

Své údaje můžete kdykoli změnit, jakmile ale odešlete žádost o dotaci, údaje v této žádosti již nebude možné změnit.

V jednom uživatelském účtu lze žádat vždy jen za jeden právní subjekt, pokud chcete žádat za více subjektů, musíte si vytvořit více uživatelských účtů, jeden pro každého unikátního žadatele.

2. Osoby s podílem v této právnické osobě / skuteční majitelé

Skutečným majitelem je člověk, který může mít pro sebe z právnické osoby (nebo právního uspořádání) přímo nebo zprostředkovaně významné příjmy nebo člověk, který může fakticky právnickou osobu (nebo právní uspořádání) přímo nebo zprostředkovaně řídit, aniž je sám někým řízen.

Pokud si nejste jisti, opište údaje z Evidence skutečných majitelů, kterou najdete na https://esm.justice.cz.

C. Rozpočet projektu

1. Rozpočet projektu

 • celkové částky jsou automaticky počítány z jednotlivých položek rozpočtu
 • doplňte pouze požadovanou výši dotace
D. Základní formulář Dotace 2022

1. Název projektu

 • uveďte jednoznačný název projektu
 • doporučení: jako název projektu nepoužívejte název/jméno žadatele

3. Vztah projektu k MČ Praha 12

 • napište motivační informaci, jak udělení požadované podpory bude prospěšné občanům nebo návštěvníkům MČ Praha 12

4. Předpokládané zahájení

 • datum zahájení realizace projektu

5. Předpokládané místo realizace

 • uveďte adresu místa realizace projektu (ulice, č.p./č.o., obec, část obce, PSČ)

6. Předpokládané ukončení

 • datum ukončení projektu

7. Dosavadní činnost žadatele

 • textové pole: 65 000 znaků

8. Konkrétní účel použití finančních prostředků v souladu s rozpočtem a zásadami pro příslušný program

Pole slouží jako podklad pro smlouvu o poskytnutí dotace, z tohoto důvodu, prosím:

 • vypište konkrétní položky z rozpočtu projektu, na které chcete dotaci získat
 • nestačí napsat "viz položkový rozpočet", nebo "podrobný rozpočet v příloze" apod.
 • nepište zde texty, které patří do jiných polí (např. popis projektu, historie a pod.)
E. Vyúčtování dotace

2. Formulář vyúčtování dotace

Číslo veřejnoprávní smlouvy

Uveďte číslo veřejnoprávní smlouvy, prostřednictvím které byla poskytnuta dotace.


Položky vyúčtování

Vyúčtování dotace se skládá z nákladových položek. V rámci každé nákladové položky je potřeba:

 • vyplnit popis položky, částka dle doklad (Kč), z toho čerpáno z dotace (Kč), datum uhrazení
 • přiložit účetní nebo daňový doklad, fakturu, účtenku, paragon, mzdový doklad nebo smlouvu. Účetní nebo daňový doklad lze nahrát, případně po zaškrtnutí možnosti Vybrat z již nahraných příloh lze vybrat z příloh, které jsou již ve vyúčtování nahrány
 • přiložit doklad o uhrazení (výpis z bankovního účtu, potvrzení o provedení platby, nebo výdajový pokladní doklad). Doklad o uhrazení lze nahrát, případně po zaškrtnutí možnosti Vybrat z již nahraných příloh lze vybrat z příloh, které jsou již ve vyúčtování nahrány


První možností vložení nové položky vyúčtování dotace je přes kliknutí na tlačítko Vytvořit novou položku nad tabulkou položek vyúčtování, prostřednictvím které se přesunete do detailu položky vyúčtování (viz Detail položky vyúčtování).

Druhou možností vložení nové položky vyúčtování dotace je přes vyplnění části Přidat novou položku vyúčtování pod tabulkou položek vyúčtování.


Přílohy vyúčtování

 • V části Přílohy vyúčtování lze nahrát přílohu vyúčtování, která bude následně použita v rámci jedné, nebo více položek vyúčtování.
 • Zároveň lze v této části nahrát závěrečnou zprávu a doklad o publicitě projektu.
 • Každou nahranou přílohu vyúčtování (kromě závěrečné zprávy a dokladu o publicitě) je potřeba použít alespoň v rámci jedné položky vyúčtování.


Detail položky vyúčtování

Do detailu položky vyúčtování se lze dostat:

 • buď stisknutím tlačítka Vytvořit novou položku nad tabulkou položek vyúčtování, čímž se přesunete do detailu nové položky vyúčtování,
 • nebo stisknutím odkazu Upravit v tabulce položek vyúčtování v rámci již vložené položky vyúčtování, čímž se přesunete do detaily již vložené položky vyúčtování


V detailu položky lze:

 • vyplnit (přepsat) popis položky, částka dle doklad (Kč), z toho čerpáno z dotace (Kč), datum uhrazení
 • přiložit (změnit) účetní nebo daňový doklad, fakturu, účtenku, paragon, mzdový doklad nebo smlouvu
 • přiložit (změnit) doklad o uhrazení (výpis z bankovního účtu, potvrzení o provedení platby, nebo výdajový pokladní doklad)
 • přiložit (změnit) ostatní přílohy v rámci položky vyúčtování. Maximálně je možné vložit vedle 2 povinných příloh položky vyúčtování (účetní nebo daňový doklad a doklad o uhrazení) dalších 5 příloh, u kterých je nezbytné vždy zvolit typ nahrávaného souboru

3. Časté dotazy a odpovědi k vyúčtování dotace

Vyúčtování osobních nákladů

V případě vyúčtování osobních nákladů je nezbytné, aby byly k vyúčtování předloženy tyto doklady:

 • pracovní smlouva (nebo dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) a případná příloha, ve které je stanoven způsob úhrady mzdy
 • přehled mezd, mzdový list, nebo výplatní páska (pro následné srovnání s doklady o uhrazení čisté mzdy a povinných odvodů)
 • doklad o uhrazení čisté mzdy a povinných odvodů

V případě mzdových nákladů na zaměstnance v pracovním poměru musí být doloženo, že za daný měsíc bylo uhrazeno sociální a zdravotní pojištění a záloha na daň ze závislé činnosti, v případě nákladů na DPP je třeba doložit odvod srážkové daně.


Vyúčtování nájemného

V případě vyúčtování nájemného je nezbytné, aby byly k vyúčtování předloženy tyto doklady:

 • nájemní smlouva s případnými dodatky (obvykle postačí aktuální dodatek smlouvy)
 • výpočtový list
 • doklad o uhrazení nájemného


Způsob nahrazení použité přílohy ve vyúčtování 

Použitou přílohu ve vyúčtování je možné nahradit následujícími způsoby: 

Nahrazení použité přílohy za novou pro všechny položky vyúčtování, kde je použita 

 • Ve spodní části „Přílohy vyúčtování“ najdete danou přílohu a následně u této přílohy kliknete vpravo na možnost „Upravit“, čímž se dostanete do detailu přílohy. Poté kliknete na název souboru (přílohy) a vyberete nový soubor (přílohu). Následně kliknutím na tlačítko „Uložit“ nová příloha přepíše původní napříč všemi položkami, kde byla původní příloha použita. 

Nahrazení použité přílohy za novou pouze v rámci jedné položky 

 • V části „Položky vyúčtování“ najdete položku vyúčtování, u které chcete nahradit použitou přílohu a vpravo kliknete na možnost „Upravit“, čímž se dostanete do detailu položky. Následně je možné vybranou přílohu nahradit některou z již nahraných příloh ve vyúčtování způsobem, že kliknete na název vybrané přílohy a z nabídky vyberete požadovanou již nahranou přílohu, která má původní přílohu nahradit. Pokud chcete vybranou přílohu nahradit některou z ještě nenahraných příloh ve vyúčtování, tak je potřeba u vybrané přílohy odškrtnout možnost „Vybrat z již nahraných příloh“ a následně je možné nahrát novou přílohu. Uvedené změny v detailu položky vyúčtování je potřeba vždy potvrdit tlačítkem „Uložit“ v dolní části detailu položky.

4. Další informace k vyúčtování

Další informace a pomoc s vyúčtováním vám poskytne:

 • pro dotace v oblasti životního prostředí - Mgr. Eva Volkeová, odbor životního prostředí, tel. 244 028 507, e-mail: volkeova.eva@praha12.cz,
 • pro dotace v oblasti kultury - Mgr. Marie Machynková Pokorná, odbor komunikace s veřejností a médii, tel. 244 028 245, e-mail: machynkova.marie@praha12.cz,
 • pro dotace v oblasti sportu a volného času - Barbora Vokatá, odbor komunikace s veřejností a médii, tel. 244 028 245, e-mail: vokata.barbora@praha12.cz,

pro dotace v oblasti sociální - Bc. Doskočilová Michaela, odbor sociálních věcí, tel. 244 028 335, e-mail: doskocilova.michaela@praha12.cz

Vyúčtování dotace

Závěrečné vyúčtování dotace předkládá příjemce dotace elektronicky prostřednictvím tohoto dotačního portálu na předepsaném formuláři dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


Po úspěšném přihlášení pokračujte v horním menu položkou Moje žádosti, kde se vám zobrazí tabulka jednotlivých žádostí o dotaci. Pokud je pro danou žádost možné provést vyúčtování, zobrazí se vám v tabulce na konci řádku dané žádosti zelený odkaz Vytvořit vyúčtování.

F. Ohlášení realizace projektu

Ohlášení akce / činnosti

 • Jak provést ohlášení?

V části Moje žádosti vyberte žádost, u níž chcete provést ohlášení - předposlední sloupeček v řádku se jmenuje "Ohlášeno" - klikněte na tlačítko "Ohlásit akci/činnost" (napsáno zeleně) - otevře se krátký formulář, který vyplňte a kliknutím na zelené tlačítko "Uložit" je ohlášení provedeno.


 • Proč je důležité ohlášení provést?

Ohlašovací povinnost vyplývá ze Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 12 a také z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části, na jejímž základě Vám byla vyplacena dotace – viz čl. IV. Publicita pro projektu a informace o realizaci projektu

1. Příjemce je povinen umístit na materiálech spojených s realizovaným projektem logo MČ Praha 12 a uvést, že projekt je spolufinancován MČ Praha 12.

2. Příjemce je povinen podat informaci o průběhu realizace projektu prostřednictvím oznamovacího elektronického formuláře Ohlášení celoroční činnosti/akce/díla na adrese https://dotace.praha12.cz.

3. Příjemce provede ohlášení nejpozději 10 dní před započetím realizace celoroční činnosti/akce/díla; případně, pokud tento termín nelze dodržet z důvodu pozdějšího uzavření smlouvy, bez zbytečného odkladu po doručení podepsané smlouvy o poskytnutí dotace.

4. Ohlášení celoroční činnosti/akce/díla musí obsahovat zejména následující skutečnosti: termín, předpokládaný počet účastníků, předběžnou výši čerpání dotace, podrobný popis místa konání akce, kontakt na garanta realizace projektu.

G. Kontakty

Kontaktní údaje

Obecné informace k dotacím podává MČ Praha 12, odbor komunikace s veřejností a médii, ul. Generála Šišky 2375/6, 2. patro:


S dotazy k jednotlivým dotačním programům vám pomohou:

 • pro dotace v oblasti životního prostředí - Mgr. Eva Volkeová, odbor životního prostředí, tel. 244 028 507, e-mail: volkeova.eva@praha12.cz,
 • pro dotace v oblasti sportu a volného času - Mgr. Marie Machynková Pokorná, odbor komunikace s veřejností a médii, tel. 244 028 245, e-mail: machynkova.marie@praha12.cz,
 • pro dotace v oblasti kultury - Barbora Vokatá, odbor komunikace s veřejností a médii, tel. 244 028 245, e-mail: vokata.barbora@praha12.cz,
 • pro dotace v oblasti sociální - Bc. Doskočilová Michaela, odbor sociálních věcí, tel. 244 028 335, e-mail: doskocilova.michaela@praha12.cz

IT podpora: dsw2@otevrenamesta.cz

H. Právní informace

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů vyplývá z Právního rámce poskytování dotací (Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu MČ Praha 12, bod b) čl. III.), a to, že Dotační fond je zřízen v souladu s uvedenými právními normami, mj. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Správce osobních údajů: Městská část Praha 12, Ing. Radek Pomije, MBA, 222 116 711, pomije.radek@praha3.cz, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3, IČO: 00063517

Identifikace správce nebo zpracovatele, který sděluje kontaktní údaje na pověřence: Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, IČO: 00063517, tel č. 222 116 111, e-mail: DPO@praha3.cz

u nás je pověřenec: Erudit, advokátní kancelář, zastoupená Mgr. Hynkem Růžičkou

Zpracovatel údajů: Otevřená města, z. s., Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno, IČO: 05129061